HEB een ONTMOETING met GOD

DINGEN die God wilt DAT JE WEET

1º U bent Verloren

Romeinen 3:23
Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God;
Romeinen 3:10
10…Er is niemand rechtvaardig, ook niet één.
De Bijbel leert dat alle mensen gezondigd hebben. Je kan denken: “Ik ben een goed persoon, ik doe niemand pijn, Ik geef aalmoezen aan de armen, ik geloof zelfs in God en ik ben erg religieus.”

2º U kan NIET jezelf REDDEN

Efeziërs 2:8
8 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God;

3º God heeft de weg voor jou REDDING al voorbereid

Johannes 3:1616 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Jezus is de enige manier die God ons gegeven heeft om Gered te worden. Jezus zelf zei: “Ik ben de Weg…”

4º U moet JEZUS ONTVANGEN

Johannes 1:12
12 Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.
Voordat een persoon Jezus ontvangt, wordt die alleen gezien als schepsel van God.
Wanneer de persoon Jezus ontvangt, wordt die een kind van God (is geadopteerd), je bent dan deel van zijn familie.

GEBED VAN REDDING

 

“O God, ik kom tot U in de Naam van Jezus. Uw Woord zegt: “Wie er bij mij komt, zal niet worden uitgeworpen” (Johannes 6:37)

Oh God, ik geloof in mijn hart dat Jezus de Heer is, die stierf voor mij aan het Kruis, om mij te redden.
Jezus ik geeft je mijn leven nu en ontvang je als mijn Heer en Redder. Bedankt Jezus dat je me nu hebt gered! Amen.”

WAT TE DOEN NADAT JE GERED BENT

1. ER BEGINT EEN NIEUW LEVEN

Vanaf het moment dat je je leven aan Jezus gaf, werd Hij
je Heer en Redder.
II Korinthe 5:17
17 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

2. KIJK NOOIT ACHTEROM

Lukas 9:62
Jezus zei tegen hem: Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk van God.

Mattheüs 24:13
Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

3. WORD LID VAN DE KERK

Zoek een Maná kerk bij jou in de buurt en word een trouw lid:
1- Om Gods Woord te leren kennen
2- Om ook Jezus te kunnen dienen in die Kerk.


4. LEES REGELMATIG DE BIJBEL

De Bijbel is het Woord van God, het is waar je Gods gedachten en Zijn wil leert kennen.
Begin met het lezen van het Nieuwe Testament
Jakobus 1:22
En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders.

5. EER GOD MET TIENDEN EN GIFTEN

De tienden zijn Gods kracht voor je financiën
Maleachi 3:10
Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in Mijn huis is. Beproef Mij toch hierin, zegt de HEERE van de legermachten, of Ik niet de
vensters van de hemel voor u zal openen, en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn.

6. EMOTIES / GELOOF

2 Korinthe 5:7
want wij wandelen door geloof, niet door aanschou wen.
Laat je nooit meeslepen door emoties: Je moet steeds meer leren om te wandelen door Geloof, door het Woord van God, dat wil zeggen, geloven wat het Woord van God zegt, ook al zeggen al je gevoelens je misschien het tegenovergestelde.

7. HET KIEZEN VAN JE VRIENDEN

Psalm 1:1
Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters,

8. WERELDSGEZINDHEID

Jakobus 4:4
Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt.
De Bijbel zegt dat wanneer je je leven aan Jezus geeft, ook al ben je nog in de wereld, je niet meer tot de wereld behoort. Dat wil zeggen, je moet niet meer leven zoals de wereld leeft: vol wanorde, zondige levens, samenzweringen, leugens, ontrouw, etc….
Ga niet meer diezelfde richting op, waarbij je leeft om mensen te behagen, om de schijn op te houden, om je reputatie hoog te houden, etc.
Hou je bezig met het volgen van Jezus en het doen van wat Jezus zegt, want deze wereld zal spoedig eindigen en al haar werken zullen ook eindigen, maar als je doet wat Jezus zegt, zul je voor altijd behouden zijn.

9. GETUIGEN VAN JEZUS

Getuigen voor Jezus is de taak van elke gelovige.
Markus 16:15
En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.
Getuigen voor Jezus betekent dat je je vrienden, familie, vrienden etc. vertelt wat Jezus in jouw leven heeft gedaan.

WANDEL MET GOD

Deze wandel maakt deel uit van het Geestelijk dieet wat nodig is om geestelijk te groeien.
CURSUS VOOR NIEUWE BEKEERLINGEN
BASIS CURSUS
AANVULLENDE CURSUS
Deze cursussen worden gegeven in de plaatselijke Kerken

WATERDOOP

Door de waterdoop verklaart iemand openlijk dat hij of zij Jezus wil volgen alle dagen van zijn of haar leven.
Wat is de waterdoop?
Het is een gebod van God, dat Jezus zelf vervulde toen Hij zijn roeping begon. Het betekent ook de dood, het loslaten van het oude leven van zonde en verslavingen, om nu een nieuw leven te beginnen op Gods manier.

HUISGROEPEN

In onze bediening hebben we huisgroepen, waar je van dichterbij wordt begeleid, net zoals in een familie.
Wat is een huisgroep?
Het is een bijeenkomst halverwege de week die plaatsvindt op een dinsdag of woensdag in het huis van de broeders en zusters.
Het doel van huisgroepen
Huisgroepen hebben de volgende doelstellingen:
– Om je wortels te geven;
– Je versterken in Jezus;
– Je versterken in het Woord van God;
– Je versterken in de plaatselijke kerk;
– Het bevorderen van het samenzijn met goed gezelschap.
Handelingen 2:42
En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.
Het voorbeeld van de boom:
Als je bij een Huisgroep hoort, krijg je net als een boom ook wortels in Jezus:
Wil een boom goede vruchten dragen, dan moet deze sterke, diepe wortels in de grond hebben. Ook een Christen draagt alleen goede vruchten als hij in Jezus
geworteld is op zo’n manier dat hij alle stormen en aanvallen van de duivel op zijn leven overwint.
Alle leiders van de huisgroepen gebruiken het handboek voor de lessen van de huisgroep, die gebaseerd zijn op de basisleer van Christus.
Hebreeën 6:1, 2
Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten, en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel.

PASTORALE BEGELEIDING

Pastorale begeleiding is belangrijk om je te helpen los te komen van alle vloeken en alle problemen te overwinnen.

BOEKWINKEL – GEESTELIJKE APOTHEEK

Zoals de apotheek medicijnen en vitaminen voor het lichaam heeft, zo heeft de boekwinkel van elke plaatselijke Kerk geestelijk voedsel zodat we kunnen overwinnen. Wat is het belang van de boekwinkel?
Het belang van de boekwinkel ligt in het Woord van God dat in de Bijbel, CD’s, Boeken, DVD’s, etc. staat.
Jozua 1:8
Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles
wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen.

Wanneer en waar wordt deze cursus gegeven?

3 – AANVULLENDE CURSUS

Wat is de Aanvullende Cursus?

4 – DOOP IN WATER

Met de doop in wateren laat de persoon publiekelijk zien dat hij/zij bereid is Jezus te volgen voor de rest van zijn leven.

Wat is de Doop in de Wateren?

Het is een gebod van God, dat Jezus zelf vervuld heeft om Zijn roeping te beginnen. Het is ook de dood, verbreken met het oude leven van zonde en ondeugd, om een nieuw leven te beginnen op Gods manier.

Waar en wanneer wordt het gehouden?

De doop wordt één keer per maand in de plaatselijk kerk gehouden om 11 uur. Alle plaatselijke kerken hebben een doopvont, ze volgen de doopdienst die uitgezonden wordt vanuit de hoofdkerk in Alvalade (Portugal).

5 – HUISGROEPEN

In onze ministerie bestaat een visie van huisgroepen,
zodat je beter begeleid kunt worden, zoals in een gezin.

Wat is een HuisGroep?

Het is een midweekse bijeenkomst, die op dinsdag of woensdag plaatsvindt in het huis van een kerklid.

Doelen van HuisGroepen

De Huisgroepen hebben de volgende doelen:
– Wortels geven;
– Je in Jezus vestigen;
– Het Woord van God in je versterken;
– Je helpen te vestigen in de lokale kerk;
– Sociale contacten en goede vriendschap bevorderen.
Handelingen 2:42
42 En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.

Exemplo da árvore:

Als je naar een Huisgroepen gaat, creëer je ‘’wortels’’ in Jezus, net als een boom:
Om goed zichtbare vruchten te geven, moet een boom sterk en diepe wortels hebben. Allen zo zal de christen goede vruchten werpen. Door geworteld te zijn in Jezus zal de christen allen winden en aanvallen van de duivel overwinnen.
Alle Huisgroepen leiders gebruiken de Huisgroepenlessen, die gebaseerd zijn op de rudimentair doctrines van Christus.
Hebreeën 6: 1, 2
1 Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten, en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God,
2 van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel.

6 – DOOP IN DE HEILIGE GEEST

Doop in de Heilige Geest is voor iedereen, want zoals Jezus toen Hij zich in de wateren liet dopen en de Heilige Geest over hem kwam, zo hoort elke bekeerde christen ook te doen. Je hebt deze doop in je leven nodig.

Wat is de doop in de Heilige Geest?

Doop in de Heilige Geest is de KRACHT VAN HET HOGE zodat elke christen in deze leven kan overwinnen. Het is de derde persoon van God die ieder christen wijst, leidt en versterkt in de kracht van God.

Waar en wanneer de Doop in de Heilige Geest ontvangen?

Op het moment van zalving op zondagse dienst in elk Lokale Maná kerk, elk nieuweling moet de doop van de Heilige Geest ontvangen met het opleggen van handen.
Handelingen 8: 15, 17
15 En toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen.
17 Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest

7 – PASTORALE ADVIES

Pastorale afspraak is belangrijk om u te helpen om jezelf te bevrijden van alle vloeken, om alle problemen te overwinnen.

Wat is Pastorale Afspraak?

Het is een afspraak waarbij de voorganger het probleem van de persoon hoort en de persoon helpt alleen met het woord van God, zodat de persoon zicht verlost en het probleem overwint.
Spreuken 28:13
13 Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen.
De afspraak is geen psychiatrisch dienst, waar de persoon zijn hele leven vertelt en niks verandert.
Tijdens de afspraak belijdt de persoon zijn zonde om ermee te stoppen en Gods genade te bereiken.
Tijdens de afspraak motiveren we de persoon om spiritueel materiaal uit de Woordkamer te kopen om het probleem te overwinnen, door zich voor te bereiden om zijn wonder te ontvangen tijdens de kerkdienst.

Waar en wanneer is de Pastorale Afspraak?

Bij elke lokale Manákerk doordeweeks op door de voorganger aangegeven tijdstip. We raden het aan om vooraf een afspraak te maken bij de balie van de Kerk.

8 – WOORDKAMER – SPIRITUELE APOTHEEK

Zoals de apotheek medicijnen en vitamines voor het lichaam heeft, zo heeft ook de Woordkamer van elke plaatselijke kerk geestelijk voedsel om te overwinnen in het leven.

De Woordkamer is belangrijk omdat het Woord van God daar te vinden is. In de Bijbel, cd’s, boeken, dvd’s etc.
Jozua 1:8
8 Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig
alles wat daarin geschreven staat…