GELOOFSVERKLARING

De Manna Kerk baseert zich op de volgende geloofsovertuigingen:

1 – DE SCHRIFTEN: De Bijbel is het geïnspireerde Woord van God, het is geschreven door mensen van God, geleid door de Heilige Geest. Wij accepteren de onfeilbaarheid van de Schrift als onze gedrags- en leercode (2 Timóteo 3:16; 1 Tessalonicenzen 2:13; 2 Pêpio 1:21).

2 – GODDELIJKHEID: er is één God, maar Hij manifesteert Zich in drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die samen de Drie-eenheid vormen. God de Vader is de Almachtige, Degene die het Woord heeft gezonden en is de Grote Architect. (João 14:28; João 16:28; Johannes 1:14) De Zoon is het vleesgeworden Woord en bestaat vanaf het begin bij de Vader. (João 1:14; João 1:18; Johannes 1:1) De Heilige Geest komt voort uit zowel de Vader als de Zoon, geeft inhoud aan het Woord en is eeuwig. (João 15:26

3 – DE MENS, ZIJN VAL EN VERLOSSING: De mens werd geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, maar door de overtreding en val van Adam kwam de zonde de wereld binnen. (Romeinen 3:23; Romeinen 6:23; Romeinen 3:10) Jezus Christus, de Zoon van God, openbaarde zich om de werken van de duivel te vernietigen, gaf zijn leven en vergoot zijn bloed om de relatie tussen de mens en God te herstellen (Romeinen 5:12; Kolossenzen 1:13-14; Efeziërs 2:13-14; Efeziërs 2:16-18; 1 João 3:8).

4 – HET EEUWIG LEVEN: Jezus Christus is de enige weg die de mens tot God leidt. Iedereen die gelooft dat Jezus de prijs voor onze zonden heeft betaald en Hem als hun Heer en Redder ontvangt, zal gered worden en Eeuwig Leven hebben bij God. De eerste stap voor een persoon om Eeuwig Leven met God te verkrijgen is door BEKERING, wat een Nieuwe Geboorte tot gevolg heeft, niet van het vlees, maar van de geest, de Innerlijke Mens. Het is deze ervaring die Eeuwig Leven met God voortbrengt (João 3:3-5; 2 Korintiërs 7:10; 1 João 5:12-13)


5 – REDDING: Wij geloven dat redding alleen hier op aarde kan worden verkregen, en niet na de dood. Het kan niet worden verkregen door onze eigen liefdadigheidswerken of andere menselijke werken, noch door naar een kerk te gaan. Redding wordt verkregen door de genade van God door geloof en is voor ons beschikbaar door het offer van Jezus Christus aan het kruis, Zijn opstanding en doordat Hij voor onze zonden boete heeft gedaan in het Heiligdom van de Hemel voor God de Vader. Om verlossing te ontvangen moet iemand in het verlossende werk van Jezus Christus geloven en Jezus openlijk belijden als hun Heer en Redder (Efeziërs 2:8-9; Handelingen 4:12; Romeinen 10:8-10; Hebreeën 9:23-24).

6 – GODDELIJKE GENEZING: Het is Gods wil om mensen vandaag en altijd te genezen van allerlei ziekten, of ze nu gered zijn of niet. Wij geloven dat het met geloof in Gods beloften mogelijk is om genezing van lichamelijke en psychische ziekten te ontvangen en in goede gezondheid te kunnen blijven. Wij geloven dat niemand in staat is om een andere persoon een mate van geloof op te leggen die die persoon nog niet heeft, en daarom zullen we nooit iemand ervan weerhouden om naar een gekwalificeerde arts te gaan of naar een ziekenhuis te gaan, of iemand ervan weerhouden om voorgeschreven medicijnen te nemen. Goddelijke genezing wordt ervaren door het woord van geloof, door handoplegging of door de gaven van de Heilige Geest, en is beschikbaar gemaakt door het offer van Jezus en is het recht van elke christen vandaag de dag (Jakobus 5:15-16; Marcos 16:18; Jesaja 53:4-5; Mateus 8:17; 1 Petrus 2:24; Salmos 103:3; Salmos 107:20).

7 – DE WATERDOOP: is een gebod van Jezus voor alle gelovigen dat wordt uitgevoerd door het hele lichaam in water onder te dompelen. Wij geloven niet in de doop van baby’s, omdat de doop een daad van geloof is, die elke persoon moet doen met een persoonlijke overtuiging en uit vrije wil, wat niet mogelijk is voor een baby. Het is een uiterlijke handeling die de gelovige met Christus identificeert in Zijn dood en opstanding. (Mateus 28:19; Romeinen 6:4; Kolossenzen 2:12; Handelingen 2:36-39)

8 – MATERIËLE VOORSPOED: Op Gólgota era Jezus onze plaatsvervanger in alle dingen. Hij maakte Zichzelf arm zodat wij in ruil daarvoor voorspoedig konden zijn. Wij geloven in en brengen de Wetten van Voorspoed in praktijk door God te eren met onze Tienden en Gaven (Maleachi 3:1-12; 2 Korintiërs 8:9; Spreuken 3:9-10; Lucas 6:38; 2 Korintiërs 9:6-11).

9 – HET UITDRIJVEN VAN DEMONEN: Wij geloven in en brengen de uitdrijving van demonen in praktijk, in de Naam van Jezus Christus (Marcus 16:17; Filippenzen 2:10-11; Lucas 10:19; Jakobus 4:7).

10 – DE DOOP IN DE HEILIGE GEEST EN SPREKEN IN TONGENTAAL: Wij geloven dat elke oprechte Christen in staat is om bekrachtigd te worden met de Kracht van boven die ontvangen wordt door de Doop in de Heilige Geest met het bewijs van spreken in tongentaal. De Doop in de Heilige Geest is een belofte van de Vader, die door Jezus wordt waargemaakt, aan elke gelovige. Deze ervaring kan alleen plaatsvinden na de Redding (Mattheüs 3:11; João 14:16-17; Handelingen 1:8; Handelingen 2:38-39; Handelingen 10:44-47; Handelingen 19:1-7; Handelingen 2:4).

11 – DE PERSOON VAN DE HEILIGE GEEST EN ZIJN GAVEN: De Heilige Geest werd op de Pinksterdag naar de aarde gezonden (Handelingen 2:1) en zal bij ons blijven tot de opwekking van de Kerk. Hij rust ons toe en versterkt ons met zijn gaven zodat we Gods werk kunnen doen. De Gaven van de Heilige Geest zijn: de Gaven van Kracht: Buitengewoon Geloof, Wonderen en Genezing; de Gaven van Inspiratie: Spreken in Tongen, Profetie en Uitleg van Tongen; de Gaven van Openbaring: Het Woord van Wijsheid, het Woord van Kennis en het Onderscheiden van Geesten. De Gaven zijn van de Heilige Geest afkomstig en Hij is het die elk van hen de manifestatie geeft om volgens Zijn Wil gebruikt te worden (João 14:16-17 en 26; João 15:26; João 16:7-14; Handelingen 2:4; Handelingen 19:11-12; Handelingen 10,38; 1 Korintiërs 12:1 en 4-11).

12 – DE UNIVERSELE KERK VAN CHRISTUS: Wij geloven dat de Universele Kerk van Christus de verzameling is van alle mensen op aarde, van alle generaties die, ongeacht hun kleur, cultuur, ras of nationaliteit, zich aan Jezus Christus hebben gegeven, Hem als hun Heer en Redder hebben aanvaard, en die leven volgens de Bijbel. Elke kerk, ongeacht haar kerkgenootschap, die predikt dat Jezus Christus de Enige Weg tot God is en die leeft volgens de Bijbel, is een Kerk van God. De Bijbel spreekt niet over het bestaan van slechts één kerk binnen het Koninkrijk van God, maar noemt meerdere kerken (Romeinen 1:7; Romeinen 16:5-16; 1 Korintiërs 1:2; Efeziërs 1:1; Gálaton 1:2).

13 – VALSE PROFETEN (“SEKTEN”): wij geloven wat Jezus zei over valse profeten (Mattheüs 7:15-23) Die herkenbaar zijn door hun vruchten: in de naam van Jezus moedigen ze mensen aan om te doen wat God verboden heeft (afgoderij, hekserij, spiritisme, enz.). (Deuteronômio 7:25; Êxodo 20:3-5; Jesaja 44:15-18; Abertura 21:8; Deuteronômio 18:9-12).

14 – OPSTANDING VAN DE RECHTVAARDIGEN EN OPNAME VAN DE KERK: Bij het klinken van Gods bazuin zullen zij die door de eeuwen heen in Christus zijn gestorven, worden opgewekt en daarna zullen zij die nog leven, worden veranderd van een sterfelijk lichaam in een glorieus eeuwig lichaam en samen zullen ze worden opgenomen om Jezus Christus in de lucht te ontmoeten en voor altijd met de Heer te leven (1 Thessalonicenzen 4:13-17; Mateus 24:29-31).

15 – DE TWEEDE KOMST VAN CHRISTUS: Net zoals Jezus naar de hemel ging, zal Hij een tweede keer terugkeren met zijn heiligen, niet als het Lam van God dat de zonden van de wereld op Zich nam, maar als de Koning der Koningen en de Heer der Heren om te oordelen en te regeren met zijn heiligen. De duivel zal gedurende duizend jaar gevangen worden gehouden en dan worden vrijgelaten om uiteindelijk geoordeeld en veroordeeld te worden samen met allen die hem dienen (Handelingen 1:11; João 14:1-3; Openbaring 19:11-16).

16 – HET LAATSTE OORDEEL EN DE EEUWIGE BELONING: Degenen die in zonde zijn gestorven zonder Jezus te aanvaarden, zullen worden geoordeeld voor hun slechte daden en worden veroordeeld tot de poel van vuur en zwavel, samen met de duivel en zijn demonen, de antichrist en de valse profeten. Er zal geen andere mogelijkheid zijn om terug te komen om het Evangelie te horen en zich te bekeren. Deze straf zal eeuwig zijn, maar aan de andere kant zal de beloning voor de rechtvaardigen zijn dat ze in Gods aanwezigheid zullen leven in vrede en geluk. (Hebreeën 9:27; Abertura 19:20; Abertura 20:11-15; Abertura 21:8; Abertura 21:1-4; 2 Korintiërs 5:10; Mateus 25:31-46).